Tuesday, January 6, 2009

Nice Day - 68 degrees

Ta da͎i ta tìm nỏi vẵng vẻ
Ngừỏi khôn ngủời dến chốn lao xao

2 comments:

Hao said...

Trời đẹp qúa.
Il fait beau aussi,ici .

nopham said...

Thanks chi. It's corrected. Lao xao.