Monday, January 5, 2009

Yesterday-Lunch


Our "light" lunch. DinnerDessert-Mango Pie...Best pie.

1 comment:

Hao said...

Ngon quá, thấy tôm và nấm nhiều,bành thì vàng rượm . Je l'aime .